top of page

PRIVATPERSON

Avtalsrätt

Agat hjälper dig att gå igenom eller upprätta de avtal du har behov av, t.ex. samarbetsavtal, investeringsavtal, optionsavtal, aktieägaravtal och köpeavtal.

Skatteprocess

Agat biträder vid förfrågningar från Skatteverket och biträder dig i samband med omprövning och eftertaxering. Vi hjälper dig i skatteprocesser i förvaltningsdomstol gällande t.ex. av Skatteverket ändrade inkomstdeklarationer genom upptaxering, vägrad avdragsrätt eller påförda skattetillägg.

Entreprenadrätt

Agat hjälper dig med rådgivning, genomgång av och upprättande av avtal när du ska bygga hus. Vi vet när konsumenttjänstlagen är tillämplig, som har tvingande lagregler för bl.a. småhusentreprenader, husrenoveringar och markarbeten, och förklarar vad man som beställare (konsument) kan kräva av näringsidkaren (entreprenören) i frågor om t.ex. fast pris eller rörligt (löpande räkning), tilläggsarbeten, slutbesiktning, försening och reklamation. Vi kan standardavtal för konsumenter, ABS 09 och Hantverkarformuläret 09.

Fastighets-, hyres- & bostadsrätt

Agat hjälper dig med rådgivning, genomgång och upprättande av avtal, t.ex. köp och försäljning, ROT-avdrag, lån och pantsättning, bygglov, dolda fel, besiktning, prisavdrag, skadestånd och hävning. Vi hjälper dig som hyr eller hyr ut en lägenhet med frågor om bl.a. uppsägning, andrahandsuthyrning och besittningsskydd. Har du köpt eller sålt en bostadsrätt kan vi hjälpa dig med frågor om t.ex. medlemskap, andelstal, fel och brister i bostadsrätten, prisavdrag, hävning och skadestånd samt andrahandsuthyrning.

Arbetsrätt

Agat hjälper dig med genomgång eller upprättande av anställningsavtal, sekretessavtal eller avtal för konkurrens och lojalitet. Om du inte är fackligt ansluten eller är missnöjd med din fackliga representation kan vi biträda dig i samband med omstrukturering, verksamhetsövergång, uppsägning eller avsked som berör dig, och förhandlar med arbetsgivaren för din räkning.

Brottmål

Om du är misstänkt för brott har du i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare. Du bör begära en offentlig försvarare så snart som möjligt. Advokaterna på Agat hjälper dig i samband med förhör, och inför och under en rättegång, vid eventuell häktningsförhandling och huvudförhandling. Kostnaderna för en offentlig försvarare står i de allra flesta fall staten för. Agat hjälper dig att begära ersättning från JK om du varit frihetsberövad utan grund.

Målsägandebiträde

Om du blivit utsatt för brott har du i flera fall rätt till ett målsägandebiträde. Du bör begära ett målsägandebiträde så snart som möjligt. Medarbetarna på Agat hjälper dig i samband med förhör, och inför en eventuell huvudförhandling. Vi ger dig råd och stöd och för skadeståndstalan mot gärningsmannen för din räkning. Kostnaderna för ett målsägandebiträde står staten för.

Socialrätt

Agats medarbetare utses av förvaltningsdomstolar som offentliga biträden i mål om tvångsomhändertagande enligt lagen om vård av unga (LVU), och biträder då barn, unga eller föräldrar som är parter i mål om LVU. Är du part i ett sådant mål kan du begära att en medarbetare på Agat ska representera dig. Agats medarbetare blir förordnade som offentliga biträden även i mål gällande tvångsomhändertagande enligt LVM, LPT och LRV.

Familjerätt

Agat hjälper dig i ärenden gällande vårdnaden om barn, barns boende och umgänge. Agats ambition är att hjälpa dig och din motpart att hitta en fungerande lösning som passar er. Kan ingen överenskommelse träffas biträder Agat dig i allmän domstol och anhängiggör eller svarar på stämningsansökan och eventuella intermistiska yrkanden, samt agerar i övrigt på så sätt som visar sig nödvändigt utifrån din situation. Agat biträder även med genomgång eller upprättande av familjerättsliga avtal.

Tvistelösning och ekonomi

Agats ambition är att hitta den för dig snabbaste och mest kostnadseffektiva lösningen på en tvist. Kan ingen uppgörelse nås har vi god erfarenhet av processföring i allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar, Arbetsdomstolen, samt av skiljeförfaranden. Möjlighet till kostnadstäckning via försäkringsbolag (rättsskydd), domstol (rättshjälp), eller på annat sätt (speciallagstiftning) utreds alltid.

bottom of page