top of page

FÖRETAG

Bolagsrätt

Agat utformar de avtal och handlingar som krävs för att bilda och driva ett bolag. Vi ger rådgivning under den pågående driften av bolaget och ser till att det blir rätt när ni t.ex. vill ta in nya ägare, anskaffa kapital, genomföra emissioner, samt inför bolagsstämmor och under styrelsens arbete. Vi biträder även inför ett bolags omstrukturering, försäljning eller avveckling.

Avtalsrätt

Agat tillhandahåller översyn av och utformar de avtal som kan vara aktuella i er verksamhet, såsom samarbetsavtal, investeringsavtal, optionsavtal, aktieägaravtal, köpeavtal, återförsäljaravtal och andra former av distributionsavtal.

Bank- och finansrätt

Agat företräder vid behov banker och finansbolag i tvistiga och komplicerade frågor. Agat tillhandahåller även rådgivning, utvärderar och tolkar kontraktsvillkor i kreditavtal och säkerhetsavtal, bedömer kreditengagemang och obeståndssituationer samt ger konkreta råd om lämpliga vägval.

Entreprenadrätt

Agat biträder beställare och entreprenörer med rådgivning samt översyn och utformning av avtal och andra entreprenadhandlingar, frågor kring upphandling och förfrågningsunderlag, projektavstämningar, ÄTA-arbeten, ansvarsfrågor och besiktningar. Vanliga standardavtal såsom AB 04, ABT 06 och ABS 09 kan behöva kompletteras eller anpassas till er särskilda situation.

Fastighets-, hyres- & bostadsrätt

Agat tillhandahåller rådgivning, översyn och utformning av avtal i frågor om fastigheter, såsom köp, pantsättning, fastighetsbildning, samt plan- och byggfrågor. Vi bistår fastighetsägare och hyresgäster i frågor gällande hyresavtal, uppsägning, besittningsskydd etc., samt bostadsrättsföreningar, köpare och säljare i frågor gällande bl.a. överlåtelse av bostadsrätt, medlemskap, andelstal, fel och brister, samt andrahandsuthyrning.

Arbetsrätt

Agat tillhandahåller översyn av och utformar anställningsavtal, VD-avtal, sekretessavtal samt avtal för konkurrens och lojalitet. Vi ger råd under pågående anställning och ser till att formalia blir rätt i samband med omstrukturering, verksamhetsövergång eller uppsägning och avsked. Vi sköter även förhandlingar med facket.

IT-rätt

Agat tillhandahåller översyn av och utformar konsultavtal, licensavtal för programvara, IT-driftavtal, serviceavtal, samt frågor kring dataskyddsförordningen (GDPR). Vanliga standardavtal såsom Avtal 90, IT-Drift, SLA-bilaga, IT-tjänster, IT-Projekt, Agila Projekt, IT-Underhåll, Cloud Computing etc. kan behöva kompletteras eller anpassas till er särskilda situation.

Skatteprocess

Agat biträder vid förfrågningar från Skatteverket och ger rådgivning i samband med revision, omprövning och eftertaxering, samt biträder företag och företagsledning i skatteprocesser i förvaltningsdomstol gällande t.ex. av Skatteverket ifrågasatta deklarationer, bolagets avdragsrätt för lön och andra kostnader, moms, påförda skattetillägg och frågor om företrädaransvar.

Offentlig upphandling

Agat biträder anbudsgivare under upphandlingsprocessen. Vi utvärderar och tolkar förfrågningsunderlag, samt biträder anbudsgivaren vid överprövningsprocesser och skadeståndstvister om upphandlingen inte genomförts på ett riktigt sätt.

Tvistelösning och processrätt

Agats ambition är att hitta den för er snabbaste och mest kostnadseffektiva lösningen vid en uppkommen tvist. Kan ingen uppgörelse nås har vi god erfarenhet av processföring i allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar, Arbetsdomstolen, samt av skiljeförfaranden. Möjlighet till kostnadstäckning via försäkringsbolag utreds alltid.

bottom of page